Yleiset ehdot - Smart Marketing

SOK Smart Marketing yleiset ehdot

S logo vihr

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta Smart Marketing -palveluita hyödyntäviin tuotteisiin ja palveluihin.

Sopimuksen määritelmät:

Myyjä: Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Asiakas: Mediamyyntiä ostava asiakas. Asiakkaan lukuun voi toimia Asiakkaan valtuuttama mediatoimisto- tai palveluyritys, jonka toiminnasta Asiakas vastaa täysimääräisesti.

Mediapalvelu: Tarkoitetaan mitä tahansa mediatuotetta, joka on myyty mihin tahansa julkaisukanavaan (kuten esimerkiksi TV, verkko-, printti-, mobiili- tai muu sähköinen kanava).

Osapuolet: Tarkoitetaan tämän sopimuksen osapuolia SOK:ta ja Asiakasta.

Sopimus: Sopimuksella tarkoitetaan Palvelusopimusta, mahdollista kirjallista tilausvahvistusta ja Palvelukuvausta ja näitä mediamyynnin ehtoja.

Palvelukuvaus: Palvelukuvaus, jossa täsmennetään tarkemmin eri Mediapalveluiden ja kanavien erityisehdot.

Toimeksianto: Vapaamuotoinen toimeksianto tai tilaus, jolla Asiakas tekee tilauksen Myyjältä Mediapalvelun ostamiseksi (esimerkiksi kampanjatilaus).

Aineisto: Asiakkaan myyjälle toimittama missä tahansa muodossa oleva aineisto.

 1. Sopimuksen syntyminen ja ehtojen ristiriitaisuus

  Sopimus syntyy, jos Asiakas tekee Toimeksiannon mediapalvelusta. Toimeksianto sitoo Asiakasta toimeksiannon jättämisen jälkeen. Myyjä vahvistaa Toimeksiannon erikseen pyydettäessä tilausvahvistuksella. Mikäli näiden yleisten ehtojen välillä on ristiriitaa muiden ehtojen kanssa, noudatetaan ehtoja seuraavassa järjestyksessä etusijajärjestyksessä (järjestysnumeroltaan pieninumeroisempi ehtokokonaisuus on vahvempi): 1. Mahdollinen tietojenkäsittelyliite tai tietosuojaa koskeva sopimus riippumatta missä liitteessä tietosuojaehdot ovat, 2. Palvelusopimus, 3. Palvelukuvaus ja 3. Muu osapuolten kirjallinen sopimus, joka koskee Mediapalvelua. Tämän jälkeen noudatetaan näitä yleisiä ehtoja.

 2. Hinnat

Palveluiden verottomat hinnat ovat ilmoitettu tarjouksessa, Sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa. Mikäli edellä mainituissa asiakirjoissa ei ole erikseen sovittu hinnoista, sovelletaan Myyjän yleistä hinnastoa ja hintatasoa.

Myyjällä on oikeus tarkistaa yleistä hinnastoa milloin tahansa. Myyjä ilmoittaa yleisen hinnaston muutoksista Asiakkaalle etukäteen. Yleistä hinnastoa ryhdytään soveltamaan välittömästi uusiin tilauksiin. Arvonlisävero ei sisälly Mediapalveluiden hintoihin. Myyjällä on oikeus lisätä arvonlisävero ja muut viranomaisluonteiset maksut hintoihin. Myyjällä on oikeus veloittaa Sopimuksen ulkopuoliset työt tai mikäli asiakas ei toimita Aineistoa sovitulla tavalla tai aikataulussa Myyjälle.

 1. Maksuehdot

Myyjällä on oikeus laskuttaa Palvelu Asiakkaalta toimeksiannon tekemisen jälkeen. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Laskua koskeva mahdollinen huomautus on tehtävä (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Mikäli Asiakas viivästyy maksussa, Myyjällä on oikeus periä kohtuulliset perintäkulut ja korkolain mukainen viivästyskorko laskun viivästyspäivästä. Myyjällä on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja Myyjä voi evätä Palvelun toteuttamisen ilman eri ilmoitusta, mikäli Asiakas ei ole Myyjän näkemyksen mukaan luottokelpoinen.

 1. Peruutukset ja muutokset

Peruutus- ja muutosehdot määräytyvät Palvelukuvausten mukaan.

 1. Aineiston toimitus

Aineisto on toimitettava Palvelukuvauksessa määritetyissä aikarajoissa oikeassa muodossa. Jos Aineistoa ei ole toimitettu ohjeiden mukaisesti, Aineisto myöhästyy määräpäivästä, Aineistossa on teknisiä ongelmia, sen sisältö ei ole tämän sopimuksen mukainen tai se ei ulkoasultaan erotu mainokseksi, Myyjä ei takaa, että Aineisto julkaistaan aineiston tarkoitettuna määräpäivänä. Mediapalveluiden näyttämiskertoja voidaan vähentää myöhästymisen suhteessa. Jos Aineisto on puutteellista tai sisältää virheitä, Myyjä voi julkaista Aineiston, mutta Myyjä ei vastaa Mediapalvelun sisällön puutteista. Myyjä voi myös puutteellisuuden vuoksi asettaa Aineistolle toisen julkaisupaikan. Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, ettei Aineistoa näytetä Mediapalvelussa, Aineisto näytetään puutteellisena tai ettei Aineistoa näytetä sovittua päivänä. Tämän kohdan 9 mukaisissa tilanteissa Myyjällä on kuitenkin oikeus veloittaa täysimääräinen hinta, mikäli puute tai virhe aiheutuu Asiakkaasta. Mikäli Aineisto toimitetaan myöhässä tai väärässä muodossa, Myyjällä on oikeus veloittaa myöhästymislisä sekä Aineiston korjaus- tai muutostöistä aiheutuneet kulut.

 1. Immateriaalioikeudet

Asiakas luovuttaa Myyjälle rinnakkaisen käyttöoikeuden Aineistoon (ml. kaikki immateriaalioikeudet- ja edelleenluovutusoikeuden) Aineiston näyttämiseen missä tahansa Mediapalvelussa Mediapalveluiden toteuttamiseksi. Aineisto voidaan tallentaa Myyjän tietokantaan tai arkistoon. Myyjällä on oikeus muuttaa ja muokata Aineistoa, jotta Aineisto voidaan julkaista Mediapalvelussa.

 1. Vastuu sisällöstä

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan tai sen käyttämien alihankkijoiden (kuten mainos- ja mediatoimistot) Mediapalveluihin toimitettu Aineisto on voimassa olevien lainsäädännön tai hyvän tavan mukainen sekä tämän sopimuksen mukainen. Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä Mediapalvelun tuottamisesta ilman erityistä syytä. Myyjä vastaa Aineiston immateriaali- ja omistusoikeuksien hankkimisesta, jotta Aineisto voidaan esittää Mediapalveluissa kenenkään oikeuksia loukkaamatta. Mikäli aineistossa esiintyy luonnollisia henkilöitä, Asiakas vakuuttaa hankkineensa luonnollisilta henkilöiltä luvat mainos- ja markkinointikäyttöön.

Aineiston tulee olla totuudenmukaista ja sen on oltava ihmis- ja perusoikeuksien sekä S-ryhmän eettisten periaatteiden mukainen. Aineisto ei saa olla sellaista, että se herättäisi kielteisiä tunteita tai asetelmia Myyjää, kolmatta osapuolta tai Asiakasta kohtaan. Aineistolla ei saa halventaa tai yrittää halventaa kilpailijoita, ammatteja tai yhteisöjä. Mikäli Aineisto vetoaa erityisesti alaikäisiin, Asiakkaan on erityisesti harkittava mainoksen sisällön oikeellisuutta sekä noudatettava kuluttaja-asiamiehen linjausta alaikäisille suunnatusta markkinoinnista. Aineistolla, jolla pyritään edistämään lääkkeiden myyntiä, Aineisto on toimitettava Lääkemainonnan tarkastusvaliokunnalle. Aineistolla ei saa edistää seuraavien tuotteiden myyntiä: aikuisviihdetuotteet, alkoholia (tilavuusprosentti yli 22%), tupakkavalmisteet, tuoteväärennökset ja lääkemääräystä edellyttävät lääkkeet.

Riippumatta tämän sopimuksen vastuunrajoituksista, Asiakas vastaa Myyjälle yksinomaan kaikista vaatimuksista ja oikeudenkäyntikuluista, jotka johtuvat Aineiston oikeusjärjestyksen vastaisuudesta. Mediapalveluissa voi esiintyä Asiakkaan kanssa kilpailevien yhteisöjen mainontaa eikä Myyjä voi salassapitovelvoitteiden vuoksi antaa tietoa Mediapalveluiden sisällöstä.

 1. Vastuu virheistä ja reklamaatiot

Myyjällä on oikeus keskeyttää tilapäisesti Mediapalvelun toimittaminen huollon, ylläpidon tai muun teknisen virheen seurauksena. Myyjä ei vastaa keskeytyksien mahdollisista aiheuttamista vahingoista. Myyjän virhevastuu Mediapalveluiden toteuttamista rajoittuu Toimeksiannon kanavakohtaiseen hintaan. Virheenä ei kuitenkaan pidetä vähäisiä virheitä, vähäisiä poikkeamia painolaadussa tai vedoksessa tai vähäistä viivästymistä. Reklamaatio virheellisestä Mediapalvelusta on tehtävä (7) seitsemän päivän kuluttua, kun Asiakkaan Aineisto on julkaistu ensimmäisen kerran Mediapalvelussa. Myyjä ei vastaa lainkaan välillisistä vahingoista.

 1. Luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat säilyttämään kaiken materiaalin ja tiedon salassa pidettävänä. Tiedot on säilytettävä salassa pidettävinä huolimatta siitä, ovatko tiedot yksityisiä, teknisiä, taloudellisia tai kaupallisia tai siitä, missä muodossa tiedot ovat vastaanotettu toiselta Osapuolelta sekä siitä, onko tiedot merkitty salassa pidettäviksi vai ei. Osapuolten tulee lisäksi säilyttää salassa pidettävinä tiedot, jotka tulisi ymmärtää salassa pidettäviksi tiedoiksi. Jäljempänä kaikki edellä kuvattu ”Luottamukselliset tiedot”.

Osapuolella on oikeus: SOK SMART MARKETING YLEISET EHDOT 27.01.2020 (a) käyttää Luottamuksellisia tietoja muutossopimuksessa ja Sopimuksessa tarkoituksiin; ainoastaan määritettyihin (b) kopioida Luottamuksellisia tietoja ainoastaan siinä laajuudessa, mikä voidaan katsoa tarpeelliseksi määritettyihin muutossopimuksessa ja tarkoituksiin nähden; ja Sopimuksessa (c) paljastaa tai luovuttaa Luottamuksellisia tietoja ainoastaan sellaisille työntekijöille, alihankkijoille tai neuvonantajille, jotka tarvitsevat Luottamuksellisia tietoja muutossopimuksessa ja Sopimuksessa määritettyihin tarkoituksiin. Luottamuksellisia tietoja luovuttava Osapuoli on vastuussa siitä, että Luottamuksellisia tietoja vastaanottava osapuoli noudattaa tässä muutossopimuksessa määritettyjä Luottamuksellisia tietoja koskevia ehtoja.

Tässä kohdassa 9 sovittua salassapitovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen materiaalin tai tietoon, joka (i) on ollut vastaanottavan Osapuolen hallussa ennen saman tiedon vastaanottamista toiselta Osapuolelta, eikä tähän tietoon kohdistu salassapitovelvollisuuksia; tai (ii) on ollut yleisesti saatavilla tai muuten julkista, ellei tieto ole tullut julkiseksi tiedon vastaanottavan Osapuolen tämän muutossopimuksen tai Sopimuksen sopimusrikkomuksen johdosta; tai tietoon, jonka (iii) Osapuoli on vastaanottanut kolmannelta osapuolelta, eikä tähän tietoon kohdistu salassapitovelvollisuuksia; tai (iv) Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt käyttämättä toiselta Osapuolelta vastaanotettuja materiaalia tai tietoa; tai (v) Osapuoli on velvollinen luovuttamaan lain nojalla (vi) Myyjän referenssikäyttöä.

 1. Myyjä ei vastaa ylivoimaisesta esteestä, joka ei ollut ennalta- arvattavissa. Ylivoimaisena esteenä pidetään työtaistelua, rikosta, teknisiä häiriöitä tai alihankkijoiden viivästyksiä sekä muut seikat, jotka ovat Myyjän korvausmahdollisuuksien ulkopuolella.

 2. Myyjä ei vastaa lainkaan välillisistä vahingoista.

 3. Sopimuksen pätevyys, siirrettävyys, irtisanomis- ja purkamisoikeus ja keskeyttämisoikeus

Jos jokin ehto todetaan välimiesoikeudessa pätemättömäksi, sillä ei ole vaikutusta muihin ehtoihin. Pätemättömäksi todettu ehto korvataan pätevällä ehdolla, joka vastaa edellisen ehdon tarkoitusta. Myyjällä on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta ilman Myyjän etukäteistä suostumusta. Myyjällä on oikeus keskeyttää Mediapalvelun toimittaminen ilman ennakkoilmoitusta (i) jos Myyjällä on syy olettaa, että Asiakas rikkoo tätä Sopimusta tai (ii) Asiakasta ei tavoiteta jonkin Sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi tai (ii) Aineisto ei ole kohdan 7 mukainen. Mikäli Myyjä keskeyttää Mediapalveluiden toimittamisen, Myyjä on ilman aiheetonta viivästystä yhteydessä Asiakkaaseen tilanteen korjaamiseksi. Keskeyttäminen ei vapauta Asiakasta maksuvelvoitteesta. Määräajaksi tilattu Toimeksianto päättyy määräajan jälkeen. Toistaiseksi voimassa oleva Sopimus päättyy irtisanomisajan jälkeen. Ellei Sopimuksessa ole irtisanomisehtoa, Sopimus voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimus voidaan purkaa, mikäli jompikumpi osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä rikkonut osapuoli ole korjannut menettelyään 24 päivän kuluessa saatuaan kirjallisen huomautuksen. Osapuolella on oikeus purkaa sopimus, mikäli Asiakas ei suorita laskua laskun eräpäivänä tai Asiakas joutuu maksukyvyttömäksi tai yrityssaneeraukseen. Ristiriitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen, paikka on Helsinki ja kieli on suomi. Mikäli Asiakas on kuluttaja-asiakas, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

 1. Sopimusehtojen muuttaminen

Nämä ehdot ovat voimassa 20.5.2019 alkaen Osapuolten välillä. Myyjällä on oikeus uudistaa näitä ehtoja milloin tahansa. Uudistettuja ehtoja sovelletaan Osapuolten välillä, kun Asiakas on jättänyt uuden Toimeksiannon.

 1. Tietosuoja ja tietosuojaliite

Mikäli Asiakkaalle luovutetaan henkilötietoja Myyjältä Asiakkaalle tai asiakas käsittelee henkilötietoja Myyjän lukuun, Asiakas ja Myyjä solmivat Palvelukuvauksen liitteellä erillisen Myyjän laatiman tietojenkäsittelysopimuksen tai tietojenkäsittelyliitteen.

 1. Referenssikäyttö

Myyjällä on oikeus käyttää Asiakasta ja tämän Sopimuksen perusteella suorittamaansa Palvelua asiakasreferenssinään (mukaan lukien oikeus käyttää Asiakkaan logoa). Referenssioikeus pysyy voimassa Sopimuksen päätyttyä.

Kun haluat, että olemme sinuun yhteydessä.

Toivottu yhteydenottotapa

Huomaathan, että keräämme henkilötietojasi lähettäessä tämän lomakkeen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voit lukea tietosuojaselosteestamme

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.